top of page
Anne_edited.jpg
Anne Wenke
Geokjemiker
Email: anne@sea-eco.no
Tlf: +47 975 62 053

Miljøteknisk kartlegging

Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i et område, skal tiltakshaver etter forurensingsforskriften kap. 2, sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å klartlegge omfanget og betydningen av eventuell forurensning.

Vi har faglig kompetanse til å hjelpe med miljøteknisk kartlegging som omfatter bl.a.

  • Et skrivebordstudie med historisk gjennomgang av området

  • Geologisk og hydrogeologisk vurdering av grunnforhold og spredning av forurensinger

  • Biologisk risikovurdering av influensområde, resipient og påvirkning av biologisk mangfold og naturtype.

  • Befaring av området

  • Prøvetaking

  • Vurdering av analyseresultater iht.  Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn eller veiledere for vannkvalitet.

  • Utforming av en forurensingshypotese og risikovurdering.

Den miljøtekniske rapporten med risikovurdering kan sendes direkte til myndighetene.

 

Avhengig av resultatene kan vi være behjelpelige med å utforme tiltaksplaner.

Vi bistår gjerne med registrering av prøveanalyser og rapporter i relevante databaser som Miljødirektoratets Grunnforurensningsdatabase eller Vann-Nett.

 

I tillegg kan vi utføre risiko- og kostnadsanalyser ved kjøp/salg av eiendom (Environmental Due Dilligence).

bottom of page